12170 H.V. POWER SUPPLY +285V+220V 3.65KV, Domino

Запрос цены

Технические характеристики